OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO SME
Sme Ewopharma spol. s.r.o., farmaceutická spoločnosť pôsobiaca v Slovenskej Republike.
Ewopharma spol. s r.o. je členom skupiny Ewopharma Group, ktorá je riadená švajčiarskou spoločnosťou Ewopharma AG, Vordergasse 43, 8200 Schaffhausen, Švajčiarsko.

Adresa spoločnosti Ewopharma, spol. s r.o.: Hlavná 13, 831 01 Bratislava
Kontaktné údaje: info@remove-this.ewopharma.sk, tel.: +421 2 5479 3508  

Sme aj Ewopharma International, spol. s r.o., člen skupiny Ewopharma Group. Adresa tejto spoločnosti je: Hlavná 13,831 01, Bratislava, Slovenská Republika Ewopharma International, spol. s r.o. vystupuje ako držiteľ rozhodnutia o registrácii liekov v rámci Európskej Únie (EÚ) a mimo nej. 

Kontaktné údaje spoločnosti Ewopharma AGinfo@remove-this.ewopharma.com, tel.: +41 52 633 09 99.
Zodpovedná osoba skupiny spoločností Ewopharma Group pre Ochranu osobných údajov je Julienne Jameson, j.jameson@remove-this.ewopharma.com.


PREČO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje sú akékoľvek údaje, ktoré Vás identifikujú. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) nás zaväzuje informovať Vás, prečo zbierame a spracúvame Vaše osobné údaje. Ak máte zmluvu s Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o., budeme potrebovať Vaše osobné údaje ako súčasť tejto Zmluvy.   
Ak sme s Vami spolupracovali v minulosti alebo si myslíme, že budeme s Vami spolupracovať alebo plánujeme s Vami spolupracovať v budúcnosti, budeme uchovávať Vaše osobné údaje ako súčasť databázy našich zákazníkov na základe oprávneného záujmu, ktorý od nás očakávate a na základe zhody našich vzájomných záujmov.   

Ak obdržíte platbu alebo inú nepeňažnú hodnotu/nepeňažné plnenie od Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o., v takom prípade budeme uchovávať Vaše osobné údaje v prípade, že budeme (Ewopharma) povinní hlásiť takéto skutočnosti v zmysle legislatívy a iniciatív EÚ, ktoré sa týkajú výlučne zdravotníckych pracovníkov.  

Môže nastať aj situácia, že Vaše osobné údaje získame od tretej strany. V takomto prípade tretia strana musí dodržať zákony upravujúce ochranu osobných údajov. Ak sa budete domnievať a budete mať informácie, že tretia strana nedodržala tieto zákony, prosím, kontaktujte nás.

Ak ste sa zúčastnili v zákazníckom prieskume/súťaži alebo dotazníku, ktoré boli/sú organizované našou spoločnosťou, vopred od Vás budeme žiadať súhlas so spracovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov.

Ako farmaceutická spoločnosť budeme uchovávať Vaše osobné údaje v súvislosti s Vaším zdravím, ak nám budete hlásiť Vašu osobnú skúsenosť s naším liekom, pretože ako farmaceutická spoločnosť sme povinní dodržiavať legislatívu týkajúcu sa farmakovigilancie (dohľadu nad bezpečnosťou liekov) a za účelom zachovania bezpečnostného profilu našich liekov v celej EÚ. Všetky Vaše údaje budú uchovávané v tajnosti a budú chránené. Môže sa stať, že Vás budeme kontaktovať (alebo osobu, ktorá podala hlásenie o skúsenosti s liekom), aby sme mohli spracovať informáciu o bezpečnosti lieku za účelom dohľadu nad bezpečnosťou lieku.  

Ak ste zdravotnícky pracovník, prosím, berte na vedomie, že v súvislosti s hlásením nežiaducich účinkov liekov musíte dodržiavať lokálnu legislatívu. Ak budete hlásiť priamo nám, všetky potrebné informácie vrátane Vašich osobných údajov budú náležite spracované v potrebnom rozsahu popísanom v predchádzajúcom odstavci.

Ak nás požiadate o prijatie do zamestnania, uchováme Vaše osobné údaje v našej databáze po dobu až do 5 rokov pre prípad, že by sa vytvorila podobná pozícia, o akú ste sa uchádzali. Toto je interné pravidlo spoločností Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o., ktoré sa snažia prilákať a zamestnať tie najlepšie talenty na trhu práce.


PRENOS ÚDAJOV MIMO EWOPHARMA, SPOL. S R.O. A/ALEBO EWOPHARMA INTERNATIONAL, SPOL. S R.O.
Existuje niekoľko situácií, kedy Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o. môžu byť požiadané preniesť Vaše osobné údaje mimo Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o.
Ak má Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o. zmluvu s členom Európskej Federácie Farmaceutických Priemyslov a Asociácií (EFPIA), ktorákoľvek Zmluvná strana môže byť povinná preniesť osobné údaje zdravotníckych pracovníkov, ktorí obdržali peňažné alebo nepeňažné plnenie od nás, pre účely hlásenia týchto plnení v zmysle legislatívy. Formulár s Vaším súhlasom bude v takom prípade obsahovať bližšie vysvetľujúce údaje.
Ak bude Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o. subjektom priamo hlásiacim peňažné alebo nepeňažné plnenie zdravotníckym pracovníkom, Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o. budú uchovávať Vaše osobné údaje za účelom hlásenia tohto plnenia v súlade s príslušnou platnou legislatívou.   

Ak budú osobné údaje akejkoľvek povahy a pôvodu prenesené mimo Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o., v takom prípade musí Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o. prijať nevyhnutné opatrenia a zabezpečiť, aby boli osobné údaje správne chránené v zmysle príslušnej legislatívy o ochrane súkromia. Ak Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o. prenesie osobné údaje mimo Európsky Ekonomický Priestor (EEA), v takom prípade Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o. zabezpečí, aby príjemci týchto osobných údajov spĺňali predpoklady rozhodnutia o primeranosti podľa Európskej Komisie. To znamená, že Vaše osobné údaje budú v príslušnej krajine chránené v rovnakom rozsahu, ako by boli chránené v rámci teritória EEA.    

Akékoľvek osobné údaje získané za účelom dohľadu nad bezpečnosťou liekov budú zdieľané v rámci Ewopharma Group alebo s Tretími stranami, ako sú napr. výrobcovia liekov, držitelia rozhodnutia o registrácii lieku alebo štátne zdravotnícke autority v zmysle legislatívy EÚ a lokálnej legislatívy Farmakovigilancie (dohľadu nad bezpečnosťou liekov).


AKO DLHO BUDEME ÚDAJE UCHOVÁVAŤ
Ak boli údaje získané od Vás na základe Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba počas časového obdobia stanoveného vo Vašom súhlase.

Ak boli údaje získané a uchovávané z dôvodu zmluvného vzťahu, budú Vaše osobné údaje uchovávané iba počas doby trvania Zmluvy alebo počas inej doby stanovenej v Zmluve.

Ak boli osobné údaje získané pre účely dohľadu nad bezpečnosťou liekov (Farmakovigilancie), tieto hlásenia sú archivované počas doby stanovenej legislatívou EÚ a lokálnou legislatívou pre Farmakovigilanciu (dohľad nad bezpečnosťou liekov), spravidla minimálne 10 rokov po stiahnutí lieku z trhu v poslednej krajine, kde bol predmetný liek predávaný.

Vo všetkých ostatných prípadoch budeme Vaše osobné údaje uchovávať počas nevyhnutnej doby stanovenej príslušnou platnou legislatívou za účelom urovnania prípadných sporov alebo počas doby stanovenej striktnými kritériami Programu ochrany osobných údajov v rámci skupiny spoločností Ewopharma Group. Pre ďalšie špecifické informácie v tejto súvislosti kontaktujte, prosím, našu spoločnosť prostredníctvom e-mailovej adresy info@remove-this.ewopharma.com alebo Zodpovednú osobu skupiny spoločností Ewopharma Group pre Ochranu osobných údajov Julienne Jameson, j.jameson@remove-this.ewopharma.com.


VAŠE PRÁVA
Máte právo žiadať od nás kópiu akýchkoľvek Vašich osobných údajov a potvrdiť ich presnosť a správnosť alebo žiadať ich opravu.

Máte právo žiadať od nás, aby boli Vaše osobné údaje vymazané z nášho systému. Ak sú Vaše osobné údaje uchovávané na základe Vášho udeleného súhlasu, môžete tento súhlas zrušiť zaslaním takejto požiadavky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej na Vašom formulári, kde ste pôvodne uviedli svoj súhlas.

Máte právo v určitých prípadoch mať výhradu voči spracovaniu alebo vyložene namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov. Všetky takéto požiadavky budú prípad od prípadu individuálne posudzované.

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spoločnosťou Ewopharma spol. s.r.o. spracúvané má právo 
i) na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
ii) získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
iii) požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
iv) požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
v) namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
vi) požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
vii) dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
viii) odvolať svoj súhlas, ak bol súhlas udelený;
ix) podať sťažnosť dozornému orgánu a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.
Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.);
x) podať žiadosť alebo sťažnosť v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov písomne na adrese: Ewopharma spol s.r.o. Hlavná 13 , 831 01 Bratislava, elektronicky na adrese: info@remove-this.ewopharma.sk, telefonicky na čísle: +421 2 54793508.


DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o. nebudú od Vás požadovať žiadne osobné údaje, ktoré po dôslednom zvážení nie sú absolútne nevyhnutné. Preto v prípade, ak odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, nebudeme môcť byť v kontakte s Vami. Takéto situácie budú prípad od prípadu individuálne riešené.


NÁVŠTEVNÍCI NAŠEJ PRODUKTOVEJ WEBOVEJ STRÁNKY
Ak navštívite našu produktovú web stránku www.revalid.sk, radi by sme Vás informovali, že využívame službu tretej strany Google Analytics za účelom zbierania a vyhodnocovania štandardných internetových prihlasovacích informácií a detailov o vzorcoch správania návštevníkov webových stránok. Okrem približnej lokality (IP adresa), informácie, ktoré zbiera služba Google Analytics, sú väčšinou anonymné údaje o pohybe na internete, ako napr. informácia o type prehliadača, informácia o zariadení a jazyku. Nezbierame dodatočné informácie, ako napr. Váš vek, pohlavie, záujmy alebo bankové údaje. Zozbierané informácie slúžia na vyhodnotenie spôsobu ako návštevníci navštevujú našu web stránku a ako ju používajú za účelom zlepšenia našich služieb a zlepšenia užívateľského komfortu návštevníkov web stránky. Tieto informácie nebudú použité pre žiadny iný účel, ako napr. profilácia návštevníkov našej web stránky.   

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom našej web stránky, použijeme tieto informácie iba za účelom odpovede na Vaše otázky/sťažnosti alebo odporúčania, ktoré nám pošlete. Po zodpovedaní Vašej otázky a uzavretí príslušnej komunikácie, Vaše osobné údaje budú vymazané.


BEZPEČNOSŤ
Podnikáme potrebné kroky za účelom ochrany Vašich osobných údajov použitím fyzických a/alebo elektronických bezpečnostných opatrení vhodných a potrebných vzhľadom k senzitivite osobných údajov. Hoci aplikujeme potrebné bezpečnostné opatrenia, nemôžeme garantovať bezpečnosť každej informácie, ktorú odovzdáte prostredníctvom elektronickej pošty (E-mail) alebo cez Internet. Poskytnutie Osobných Údajov použitím týchto sieťových služieb je vykonané na Vaše vlastné riziko, nakoľko žiaden internetový prenos nie je nikdy 100%-ne bezpečný alebo bezchybný. Mali by ste venovať zvýšenú pozornosť tomu, akú informáciu nám pošlete prostredníctvom E-mail-u alebo ju uverejníte na našich web stránkach.


WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN
Môžete sa rozhodnúť, že navštívite web stránky a web služby/aplikácie určitých tretích strán prostredníctvom našej web stránky. Spoločnosti Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o. nie sú zodpovedné za systém a zásady ochrany osobných údajov iných web stránok. Vždy by ste mali preskúmať a overiť web stránky tretích strán a zistiť si informácie o ich systéme a zásadách ochrany osobných údajov.    

V súvislosti s niektorými našimi Produktami máme vytvorené web prepojenia na ich stránky na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn. Ak sa rozhodnete zdieľať nejakú informáciu na sieti Facebook, táto informácia bude chránená podľa princípov ochrany osobných údajov príslušnej siete. Stránky sociálnych médií môžu tiež zdieľať informácie s nami/našou web stránkou a môžu tiež uverejniť informáciu o Vašej návšteve našich stránok na ich web stránkach. Vy si môžete modifikovať príslušné nastavenia súkromia na stránkach Facebook.   

Použitie súborov cookie spoločnosťami Ewopharma, spol. s r.o. a/alebo Ewopharma International, spol. s r.o. Cookie sú malé textové súbory, ktoré umiestňujú vo Vašom počítači web stránky, ktoré navštevujete. Sú masívne využívané za účelom, aby web stránky fungovali alebo aby fungovali efektívnejšie a tiež za účelom poskytnutia informácií vlastníkom a prevádzkovateľom web stránok.   

Ako môžem zmeniť svoje nastavenie súborov cookie?
Väčšina internetových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu väčšiny súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Za účelom získania bližších informácií o súboroch cookie vrátane informácie o type nastavených súborov cookie a o možnosti ich nastavenia a zmazania navštívte www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.
Za účelom vypnutia funkcionality monitorovania Google Analytics na všetkých web stránkach navštívte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


PRÁVO SŤAŽNOSTI
Ak sa domnievate, že Vaše práva neboli spravodlivo alebo adekvátne ochránené, máte právo podať sťažnosť úradu vykonávajúcemu dohľad nad ochranou osobných údajov.