PODMIENKY POUŽITIA

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 KTO SME

Sme Ewopharma spol. s r.o. členom skupiny Ewopharma. Naša adresa je Prokopa Veľkého 52, 811 04 Bratislava. Spoločnosť Ewopharma ako správca vašich osobných údajov, ak nie je uvedené inak, zabezpečuje ochranu vašich údajov. Ewopharma Group má sídlo v Schaffhausene vo Švajčiarsku.

Naše kontaktné údaje sú nasledovné:

Email: info@remove-this.ewopharma.sk

Telefón: +421 2 5479 3508

Zodpovedná osoba pre ochranu údajov (DPO): PharmDr. Koloman Gachall

DPO email: privacy@ewopharma.sk

Skupina DPO: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com

1.2  ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME A ZBIERAME

1.

Informácie priamo od vás

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť, vrátane registrácií, žiadostí, prieskumov, dopytov a nákupov. Údaje môžu zahŕňať vaše meno, kontaktné informácie, zdravotné údaje, informácie, ktoré nám poskytnete počas propagačných akcií alebo programov pomoci pacientom. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu tiež zdieľať informácie o svojich špecializáciách a príslušnostiach.

2.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky

My a naši zmluvní partneri z tretích strán automaticky zhromažďujeme informácie, keď používate našu webovú stránku, vrátane vášho typu prehliadača, operačného systému, zobrazených webových stránok, kliknutých odkazov, IP adresy, trvania návštevy a odkazujúcej adresy URL, ktorá vás priviedla na našu webovú stránku. Naše tretie strany môžu používať tieto technológie na zhromažďovanie údajov o vašich online aktivitách. Viac informácií nájdete v sekciách cookies a webové stránky tretích strán.

3.

Informácie, ktoré zhromažďujeme z iných zdrojov

Vaše osobné údaje môžeme príležitostne vylepšiť ich kombináciou s informáciami z externých zdrojov, predovšetkým z verejných databáz a od iných tretích strán. To nám umožňuje napr. overiť Vaše kontaktné údaje, potvrdiť licenciu zdravotníckeho pracovníka

1.3 PREČO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE

Nasleduje neúplný zoznam účelov zhromažďovania alebo spracovania vašich údajov.

1.

odpovedať na vaše otázky;

2.

prevádzkovať webovú stránku;

3.

zlepšiť našu úroveň služieb a obsah komunikácie,

4.

prezentovať činnosť spoločnosti a  budovať jej dobré meno;

5.

poskytovať vám tipy, užitočné informácie, novinky o produktoch a aktualizácie;

6.

informovať vás o našich produktoch a službách alebo požiadať o vaše názory;

7.

zvážiť vašu žiadosť o zamestnanie;

8.

pre naše vlastné administratívne účely a účely zabezpečenia kvality;

9.

manažment kontaktov

10.

plniť zákonné povinnosti vyplývajúce z legislatívy SR a EÚ; a

11.

na iné účely, ktoré sú podrobne uvedené v priloženom odkaze na tejto webovej stránke.

1.4 CEZHRANIČNÉ PREVODY A ZVEREJNENIE

V prípade ak budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do krajiny, ktorá poskytuje inú úroveň ochrany ako vaša, , prijme spoločnosť Ewopharmaspol. s r.o vhodné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany údajov v súlade s nariadením GDPR a platnými zákonmi o ochrane údajov..

Medzipodnikové prenosy: Počas našich obchodných operácií môžeme vykonávať medzipodnikové prenosy údajov medzi spoločnosťami v rámci skupiny EWOPHARMA.

Poskytovatelia služieb: Do spracúvania údajov môžu byť zapojení poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať naše podnikanie. Títo poskytovatelia budú môcť používať iba osobné údaje potrebné na výkon svojich činností. Napr. poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia podpory a mzdoví účtovníci.

Povinné zo zákona: V prípade zákonnej povinnosti, uloženej spoločnosti Ewopharma spol. s r.o. osobitným zákonom môžeme poskytnúť vaše osobné údaje zákonom určeným príjemcom. Napr. príjemcom určeným zákonom o farmakovigilancii; v rámci poskytovania súčinnosti súdom a orgánom činným v trestnom konaní alebo určeným príjemcom v rámci uplatňovania právom chránených a finančných záujmov; dozorným orgánom a regulátorom pri plnení zákonnej povinnosti alebo v rámci poskytovania súčinnosti a pod..

 Zverejňovanie údajov: Vo vybraných prípadoch môže dôjsť k zverejneniu anonymizovaných údajov, ktoré nie sú priraditeľné k fyzickej osobe, a to len na účel určený osobitnými zákonmi.

1.5 VAŠE PRÁVA

Máte právo kedykoľvek aktualizovať svoje osobné údaje a preferencie. Máte právo požiadať o kópiu akýchkoľvek vašich osobných údajov a prenosnosť údajov.

Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

V určitých prípadoch máte právo požadovať obmedzenie spracovania údajov alebo priamo vzniesť námietku proti spracovaniu. Vaša žiadosť bude  posudzovaná individuálne. Ak potrebujete pomoc pri kontaktovaní správneho subjektu alebo osoby, pošlite e-mail na adresu: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com alebo v rámci SR priamo na adresu:privacy@ewopharma.sk.

Upozorňujeme, že niektoré z týchto práv sú obmedzené platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a my máme právo zhromažďovať, spracovávať a uchovávať vaše osobné údaje, aby sme mohli plniť svoje zákonné povinnosti (napríklad: údaje týkajúce sa nežiaducich účinkov lieku). Môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli ďalšie informácie potrebné na potvrdenie vašej totožnosti predtým, ako vyhovieme akejkoľvek vašej žiadosti.

1.6 DOBA UCHOVÁVANIA

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné, na účely, na ktoré boli získané, ako je uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. Naše doby uchovávania sú založené na (i) našom pokračujúcom vzťahu s vami a používaní webovej stránky; (ii) zákonnej povinnosti; alebo (iii) zreteľa súvisiaceho s našou právnou pozíciou, ako je uplatňovanie Podmienok používania webových stránok (ak je to relevantné), dodržiavanie premlčacích lehôt alebo riadenie súdnych sporov alebo regulačných vyšetrovaní (iv) našich interných zásad.

1.7 DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Ewopharma spol. s r.o od vás nebude požadovať žiadne osobné údaje, ktoré nie sú podľa jej názoru absolútne nevyhnutné. Preto ak odmietnete, možno s vami nebudeme môcť komunikovať, vykonávať spracúvanie popísané v predmetnom súhlase so spracúvaním údajov alebo si plniť zákonné povinnosti. Každá takáto situácia sa bude preverovať individuálne.

1.8 BEZPEČNOSŤ

Prijímame primerané kroky na ochranu vašich osobných údajov pomocou fyzických a/alebo elektronických bezpečnostných opatrení primeraných citlivosti osobných údajov.

Hoci sme prijali bezpečnostné opatrenia, nemôžeme zaručiť bezpečnosť všetkých informácií, ktoré predkladáte prostredníctvom e-mailu alebo cez internet. Odovzdávanie osobných údajov prostredníctvom takýchto sietí je na vaše vlastné riziko, pretože žiadny internetový prenos nie je nikdy 100% bezpečný alebo bezchybný. Mali by ste byť obzvlášť opatrní pri rozhodovaní o tom, aké informácie nám v nechránenej podobe posielate e-mailom alebo pri zverejňovaní na našich webových stránkach.

1.9 WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Prostredníctvom našej webovej stránky si môžete zvoliť prístup k určitým webovým stránkam a službám tretích strán. Ewopharma spol. s r.o nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy iných webových stránok. Mali by ste tieto webové stránky preskúmať, zároveň takto nájdete ďalšie informácie o ich zásadách ochrany osobných údajov.

Napríklad máme stránku na Facebooku týkajúcu sa niektorých našich produktov. Keď zdieľate informácie s Facebookom, bude sa riadiť svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Okrem toho môže platforma sociálnych médií s nami zdieľať informácie a na svojich stránkach môže zobrazovať podrobnosti o vašej návšteve webového sídla. Nastavenia ochrany osobných údajov môžete upraviť cez Facebook.

1.10 COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Sú bežne používané na to, aby webové stránky fungovali alebo fungovali efektívnejšie a slúžia aj na poskytovanie informácií vlastníkom stránok. Na našej webovej stránke používame súbory cookies s vaším súhlasom okrem dôležitých súborov cookies nevyhnutných na zabezpečenie základnej funkcionality, ako to vyžadujú platné zákony.

Ako zmením nastavenia súborov cookies?

Väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu nad väčšinou súborov cookies prostredníctvom nastavení prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, vrátane toho, ako zistiť, ktoré súbory cookies boli nastavené a ako ich spravovať a vymazať, navštívte stránku About Cookies(O súboroch cookies).

Viac informácií nájdete v Zásadách používania súborov cookie na banneri súborov cookies.

1.11 PRÁVO NA REKLAMÁCIU

Ak máte pocit, že s vašimi právami sa zaobchádzalo nespravodlivo alebo neprimerane, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov.

Podrobnosti o vašom miestnom orgáne na ochranu údajov nájdete tu: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

1.12 AKTUALIZÁCIE NAŠICH OZNÁMENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poznámka: Toto oznámenie o ochrane osobných údajov podlieha pravidelnej kontrole a môže sa podľa potreby aktualizovať, aby bolo v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Pozrite si najnovšiu verziu dostupnú na našej webovej stránke www.ewopharma.sk:

ewopharma: Podmienky ochrany súkromia

ewopharma: ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES